Sahte Fizyoterapist Hakkında Savcılık İddinamesi

Kendisini fizyoterapist olarak tanıtmadığı halde kanundaki fizyoterapist ya da doktor yetki ve görevine giren işlere yönelik faaliyette bulunan(menfaat karşılığı olmasa dahi) ve reklamını yapanlar  karşı 1219. Sayılı Kanun uyarınca hapis ve para cezası ceza alabilirler.

“Madde 25 – (Değişik: 23/1/2008-5728/22 md.)
Diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Ek 13.Madde Son fıkrası;

“Diploması veya meslek belgesi olmadan bu maddede tanımlanan meslek mensuplarının yetkisinde olan bir işi yapan veya bu unvanı takınanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve ikiyüz günden beşyüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

İddiname Örneği: