YOUTUBE YAYINLARINDAN İZİNSİZ ALINTI (telif)

Youtube videolarından bazı kısımların hak sahibinden izin alınmadan ve kaynak dahi gösterilmeden  televizyon ve başkaca birçok yerlerde yayınlandığı görülmektedir.

5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU haklarınızı korur.

Kanunda “sinema eseri” tanımlamasına bu yayınların girdiğini savunsak da bazı mahkemelerce ve bilirkişilerce “sinema eseri” olmadığı sonucu çıkabilmektedir. Her halükarda “youtube” yayınları , fazla bilinmeyen 84. madde kapsamına girer;

“II – İşaret, resim ve ses: Madde 84 – Bir işareti, resim veya sesi, bunları nakle yarıyan bir alet üzerine tesbit eden veya ticari maksatlarla haklı olarak çoğaltan yahut yayan kimse, aynı işaretin, resmin veya sesin 3 üncü bir kişi tarafından aynı vasıtadan faydalanılmak suretiyle çoğaltılmasını veya yayımlanmasını menedebilir. Tevacüz eden tacir olmasa bile birinci fıkra hükmüne aykırı hareket edenler hakkında haksız rekabete mütaallik hükümler uygulanır. Eser mahiyetinde olmıyan her nevi fotoğraflar, benzer usullerle tesbit edilen resimler ve sinema mahsulleri hakkında da bu madde hükmü uygulanır.”

Buna göre sizden haksız alıntı yapanları “MEN EDEBİLİR” , bu madde uyarınca da “TAZMİNAT” talep edebilirsiniz.

Sahte Fizyoterapist Hakkında Savcılık İddinamesi

Kendisini fizyoterapist olarak tanıtmadığı halde kanundaki fizyoterapist ya da doktor yetki ve görevine giren işlere yönelik faaliyette bulunan(menfaat karşılığı olmasa dahi) ve reklamını yapanlar  karşı 1219. Sayılı Kanun uyarınca hapis ve para cezası ceza alabilirler.

“Madde 25 – (Değişik: 23/1/2008-5728/22 md.)
Diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Ek 13.Madde Son fıkrası;

“Diploması veya meslek belgesi olmadan bu maddede tanımlanan meslek mensuplarının yetkisinde olan bir işi yapan veya bu unvanı takınanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve ikiyüz günden beşyüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

İddiname Örneği: