YOUTUBE YAYINLARINDAN İZİNSİZ ALINTI (telif)

Youtube videolarından bazı kısımların hak sahibinden izin alınmadan ve kaynak dahi gösterilmeden  televizyon ve başkaca birçok yerlerde yayınlandığı görülmektedir.

5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU haklarınızı korur.

Kanunda “sinema eseri” tanımlamasına bu yayınların girdiğini savunsak da bazı mahkemelerce ve bilirkişilerce “sinema eseri” olmadığı sonucu çıkabilmektedir. Her halükarda “youtube” yayınları , fazla bilinmeyen 84. madde kapsamına girer;

“II – İşaret, resim ve ses: Madde 84 – Bir işareti, resim veya sesi, bunları nakle yarıyan bir alet üzerine tesbit eden veya ticari maksatlarla haklı olarak çoğaltan yahut yayan kimse, aynı işaretin, resmin veya sesin 3 üncü bir kişi tarafından aynı vasıtadan faydalanılmak suretiyle çoğaltılmasını veya yayımlanmasını menedebilir. Tevacüz eden tacir olmasa bile birinci fıkra hükmüne aykırı hareket edenler hakkında haksız rekabete mütaallik hükümler uygulanır. Eser mahiyetinde olmıyan her nevi fotoğraflar, benzer usullerle tesbit edilen resimler ve sinema mahsulleri hakkında da bu madde hükmü uygulanır.”

Buna göre sizden haksız alıntı yapanları “MEN EDEBİLİR” , bu madde uyarınca da “TAZMİNAT” talep edebilirsiniz.

Mahkeme kararı üzerinden Karşılıksız çek sonuçları, hapis cezası?

Karşılıksız çeklerde usulüne uygun şikayet ve yargılama neticesinde 5941 Sayılı Kanun kapsamında hüküm verilmektedir, Buna göre;

1-Örnek kararda Çek bedeli kadar adli para cezasına hükmedilmiştir., adli para cezasının ödenmemesi halinde doğrudan HAPİS cezasına dönüşeceği belirtilmiştir (Adli para cezalarında 5275 Sayılı Kanun 106/3 e göre adli para cezası öncelikle kamuya yararlı bir işte çalışma uyulmaması halinde hapis cezasına dönüşmesi hususu düzenlenmektedir)

2-Para cezasında taksitlendirilmesi hakim takdirindedir, örnekte taksitlendirme yapılmamıştır.

3-Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı konulmuştur.

4-Çek bedelinin ticari temerrüt faiziyle birlikte ödenmesi ya da şikayetten vazgeçme halinde hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kalkacağı/düşeceği belirtilmiştir

5-Yargılama giderleri ile Vekalet ücretine hükmedilmiştir.

Telif Hakkı ihlalinde şikayetten vazgeçme

Yayınlanmış bir kitaptan izinsiz alıntı yapılması durumunda yapılan şikayet üzerine 5846 Sayılı FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU 71/1* maddesi uyarınca Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada, şikayetçinin vazgeçmesi durumunda ilgili suç şikayete tabi olduğundan “DÜŞME” kararı verilir.

“1. Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz (1)
Madde 71 – (Değişik: 23/1/2008-5728/138 md.)
Bu Kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal ederek:
1. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.”

Sahte Fizyoterapist Hakkında Savcılık İddinamesi

Kendisini fizyoterapist olarak tanıtmadığı halde kanundaki fizyoterapist ya da doktor yetki ve görevine giren işlere yönelik faaliyette bulunan(menfaat karşılığı olmasa dahi) ve reklamını yapanlar  karşı 1219. Sayılı Kanun uyarınca hapis ve para cezası ceza alabilirler.

“Madde 25 – (Değişik: 23/1/2008-5728/22 md.)
Diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Ek 13.Madde Son fıkrası;

“Diploması veya meslek belgesi olmadan bu maddede tanımlanan meslek mensuplarının yetkisinde olan bir işi yapan veya bu unvanı takınanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve ikiyüz günden beşyüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

İddiname Örneği:

Marka hakkının ihlalinde ceza

Taklit  çanta,ayakkabı gözlük vb  ürünlerin satışı ile ilgili şikayet, arama elkoyma işlemleri neticesinde 6769 Sayılı “SINAİ MÜLKİYET KANUNU”nun cezai 30/1 maddesi düzenlemesine göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve para cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz

“….
Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler
Madde 30- (1) Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek
mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır….”    

 

Marka baskınına karşı ne yapılabilir

Birçok markanın yetkilileri taklitle mücadele ve taklit, sahte ürün satan yerlere ilişkin cezai yaptırım ve tazminat talepleri ile başvurularda bulunduğu bilinmektedir.

Arama el koyma kararının, işlemin, tutanağın, neticede hazırlanan iddianmenin ve mahkeme yargılamasının hukuka uygunluğunun incelenmesi ve takibi suç isnadı ile karşılaşan kişi için önem arzetmektedir. Hatalı kişi ya da adreste arama yapılması, yanlış uygulanan yediemin hükümleri yanlış sevk hükümleri ile dava açılması ve cezalandırma sık rastlanılan durumlardır. Danışmanlık için buradan bize ulaşabilirsiniz.

“Sınai Mülkiyet Kanunu” 10/01/2016’da yürürlüğe girdi

22/12/2016 tarihinde kabul edilen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 10/01/2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürülüğe girdi.

1995 yılından beri Kanun Hükmünde Kararnameler ile yönetilen Marka, Patent, Coğrafi İşaret, Tasarım, Faydalı Model tek kanun çatısı altında düzenlenmiş oldu.

Türk Patent Enstitüsü’nün adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştirildi

Mevzuat düzenlemesine ulaşmak için tıklayınız.