YOUTUBE YAYINLARINDAN İZİNSİZ ALINTI (telif)

Youtube videolarından bazı kısımların hak sahibinden izin alınmadan ve kaynak dahi gösterilmeden  televizyon ve başkaca birçok yerlerde yayınlandığı görülmektedir.

5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU haklarınızı korur.

Kanunda “sinema eseri” tanımlamasına bu yayınların girdiğini savunsak da bazı mahkemelerce ve bilirkişilerce “sinema eseri” olmadığı sonucu çıkabilmektedir. Her halükarda “youtube” yayınları , fazla bilinmeyen 84. madde kapsamına girer;

“II – İşaret, resim ve ses: Madde 84 – Bir işareti, resim veya sesi, bunları nakle yarıyan bir alet üzerine tesbit eden veya ticari maksatlarla haklı olarak çoğaltan yahut yayan kimse, aynı işaretin, resmin veya sesin 3 üncü bir kişi tarafından aynı vasıtadan faydalanılmak suretiyle çoğaltılmasını veya yayımlanmasını menedebilir. Tevacüz eden tacir olmasa bile birinci fıkra hükmüne aykırı hareket edenler hakkında haksız rekabete mütaallik hükümler uygulanır. Eser mahiyetinde olmıyan her nevi fotoğraflar, benzer usullerle tesbit edilen resimler ve sinema mahsulleri hakkında da bu madde hükmü uygulanır.”

Buna göre sizden haksız alıntı yapanları “MEN EDEBİLİR” , bu madde uyarınca da “TAZMİNAT” talep edebilirsiniz.

Paylaşım